Statuten VZW De Discusvrienden

Statuten VZW De Discusvrienden

Titel I: Naam – Zetel – Duur

Art 1. De vereniging draagt de naam ‘DE DISCUSVRIENDEN, Vereniging zonder winstoogmerk.

Art 2. De zetel van de vereniging is gevestigd te 3940 Hechtel, Duinenweg 14, in het gerechtelijk arrondissement Hasselt. Deze kan worden verplaatst bij beslissing van de Raad van Bestuur.

Art 3. De vereniging stelt zich tot doel de aquariumkunde in het algemeen en het houden en verzorgen van discusvissen in het bijzonder te bevorderen. Zij kan alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van dit doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen. Zij kan ter uitvoering van wat hierboven is bepaald, onder meer eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, rechtsgeldige overeenkomsten afsluiten, fondsen inzamelen, kortom: alle activiteiten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen. In het kader van het realiseren van het maatschappelijk doel kan zij zelfs daden van koophandel stellen, zonder dat dit een hoofdactiviteit mag zijn.

Art4. De vereniging werd opgericht voor onbepaalde duur. Het minimum aantal leden is 3.

Titel II.: Leden

Art 5. 1. De vereniging telt effectieve leden en toegetreden leden. Alleen de effectieve leden maken deel uit van de Algemene Vergadering (zie Art. 15)

2. De effectieve leden zijn:

- De Raad van Bestuur, hierna "Hoofdbestuur" genoemd;

- De Stuurgroep;

3. Alle andere leden zijn toegetreden leden. Hun aantal is onbeperkt.

Art 6. Als lid kan tot de vereniging toetreden, iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die door het Hoofdbestuur als zodanig wordt aanvaard. Leden die handelen tegenstrijdig met de belangen van de vzw verliezen het lidmaatschap zoals bepaald door het Huishoudelijk Reglement en de geldende wetten. Een effectief lid kan slechts worden uitgesloten door de Algemene Vergadering en met een meerderheid van twee derden van de stemmen.

Art. 7 Het jaarlijks lidgeld wordt vastgesteld op maximum 250,0 euro per jaar, gekoppeld aan de index.

Art 8. Elk lid dat het lidgeld niet binnen de gestelde termijn betaalt, wordt als ontslagnemend beschouwd.

Art 9. Ontslagnemende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave of vergoeding vorderen van gestorte bijdragen of gedane inbrengsten, noch kunnen ze aanspraak maken op een deel van het vermogen van de vereniging.

Titel III.: Hoofdbestuur

Art 10. De vereniging wordt bestuurd door een Hoofdbestuur van maximum 5 personen. Zij worden benoemd door de Algemene Vergadering en zijn, indien de individuele activiteiten niet meer stroken met de belangen van de vzw, door deze afzetbaar. Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit.

Art 11. Het Hoofdbestuur kiest uit haar leden een voorzitter, eventueel een ondervoorzitter, een secretaris, een penningmeester, een hoofdredacteur, een bibliothecaris en een feestbestuurder. Deze functies zijn cumuleerbaar. De voorzitter of de secretaris roept het bestuur bijeen. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. In geval van ex aequo, is de stem van de voorzitter of diegene die hem vervangt, doorslaggevend.

Art 13. 1. Het Hoofdbestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Het is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van deze die door de wet uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden. Het Hoofdbestuur kan voor bepaalde 2

Versie 26 januari 2009

handelingen en taken, en voor daden van dagelijks bestuur, zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één of meerdere bestuurders, aan de Stuurgroep of aan derden.

2. Het Hoofdbestuur brengt jaarlijks op de Algemene Vergadering verslag uit van het financieel beheer, legt het kasboek voor ter inzage en ondertekening, alsook de begroting voor het komende werkjaar.

3. Het Hoofdbestuur houdt het Huishoudelijk Reglement bij en past dit aan waar nodig.

Titel IV: Stuurgroep

Art 14. Het Hoofdbestuur wordt bijgestaan door een Stuurgroep van maximum 15 personen. Voor hun benoeming en afzetting geldt dezelfde procedure als voor het Hoofdbestuur, met vermelding van de aanpassing in de neergelegde lijst bij de Griffie van de Rechtbank van Koophandel. De wijze van toetreding tot de stuurgroep wordt bepaald in het Huishoudelijk Reglement.

Titel V: Algemene Vergadering

Art 15. De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden en wordt voorgezeten door de voorzitter of door de oudste van de aanwezige bestuursleden. Een effectief lid kan zich door een ander effectief lid laten vertegenwoordigen. Elk effectief lid kan echter slechts één ander effectief lid vertegenwoordigen. Elk effectief lid beschikt over één stem op de Algemene Vergadering.

Art 16. Uitsluitend de Algemene Vergadering is bevoegd voor:

- Het wijzigen van de Statuten;

- Het benoemen en ontslaan van bestuurs- en stuurgroepleden;

- Het uitsluiten van een effectief lid;

- Het goedkeuren van begrotingen en rekeningen;

- Het stellen en bekrachtigen van alle handelingen die de vzw aanbelangen;

- Het vrijwillig ontbinden van de vereniging en het beslissen over de bestemming van de goederen na ontbinding;

Art 17. 1. De Algemene Vergadering wordt door het Hoofdbestuur bijeengeroepen, telkens als het doel of het belang van de vereniging zulks vereist. Zij moet tenminste één maal per jaar bijeengeroepen worden voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en de begrotingen van het volgend jaar, op een door het bestuur te bepalen datum, bij voorkeur in januari.

2. Alle effectieve leden worden schriftelijk uitgenodigd door de voorzitter of de secretaris, met vermelding van dag, plaats, uur en agendapunten bepaald door het Hoofdbestuur. De Algemene Vergadering kan evenwel op geldige wijze een beslissing nemen over punten die niet op de agenda vermeld zijn.

Art 18. 1. In gewone gevallen worden de besluiten genomen met eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

2. In geval van wijziging van de statuten, van uitsluiting van een effectief lid of ontbinding van de vereniging zal de in de wet voorgeschreven procedure worden nageleefd.

Art 19. Van elke Algemene Vergadering worden notulen opgemaakt, die ter inzage zijn voor de leden of voor hen die een belang doen blijken.

Titel VI: Begrotingen – Rekeningen

Art 20. Het boekjaar van de vereniging loopt in principe van 1 januari tot 31 december. Het Hoofdbestuur bereidt de rekeningen en begrotingen voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering.

Titel VII: Ontbinding – Vereffening

Art 21. Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan slechts de Algemene Vergadering tot ontbinding besluiten op de wijze zoals bepaald is in artikels 19 en 20 van de wet van 27 juni 1921.3

Versie 26 januari 2009

Art 22. In geval van ontbinding wordt het vermogen en de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een vereniging die dierenbescherming of natuurbehoud nastreeft, aangeduid door de Algemene Vergadering. Het benoemingsbesluit van de vereffenaars en de bestemming van het vermogen zullen gepubliceerd worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Art 23. Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, toepasselijk, de algemene wettelijke bepalingen, het Huishoudelijk Reglement en de gebruiken ter zake.

Opgemaakt en unaniem goedgekeurd tijdens de Bijzondere Algemene Vergadering van 26 januari 2009.