Lidgelden

Het lidmaatschap van de vereniging bedraagt 25 EUR en is geldig voor het lopende jaar. De partners van leden zijn automatisch lid.

U kunt ook via de vereniging lid worden van de BBAT, de Belgische Bond voor Aquarium- en Terrariumhouders. Voor 41 EUR bent u, naast lid van de vereniging, eveneens aangesloten bij de BBAT.

U kunt het lidgeld vereffenen door overschrijving van het juiste bedrag op rekening nummer 789-5792844-22 (of internationale bankgegevens IBAN BE06 7895 7928 4422 BIC-code GKCCBEBB) van vzw De Discusvrienden, met vermelding "Lidgeld en naam en voornaam”.  U kunt natuurlijk ook uw lidgeld vereffenen op de vergadering zelf.

Er zijn geen speciale toelatingsvoorwaarden van kracht. Ieder lid dient zich wel te schikken naar de bepalingen, vastgelegd in het huishoudelijk reglement. Het bestuur behoudt zich wel het recht om bepaalde personen te weigeren die tegenstrijdige belangen nastreven.